Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KONSUMENTÓW

1. Wstęp

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym www.gluk.pl obsługiwanym przez Gluk sp. z.o.o z siedziną w Limanowej przy ul. Bulwary 13, kod pocztowy 34-600, NIP: 7372229369, o kapitale zakładowym w wysokości 48 000 zł której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000919313.

2. Słownik pojęć

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
 • Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji
 • elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Usługodawca – podmiot wskazany w §1,
 • Usługobiorca – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, przeglądająca zawartość platformy internetowej lub zakładająca Konto w celu opublikowania ogłoszenia,
 • Ogłoszenie – ogłoszenie sporządzone przez Usługobiorcę dotyczące sprzedaży Przedmiotu, umieszczane na platformie internetowej;
 • Wyróżnienie Ogłoszenia – dodatkowa płatna opcja, w ramach której domyślnie Ogłoszenie otrzymuje specjalne oznaczenie, w postaci podświetlenia, obramówki lub znacznika, na liście ogłoszeń oraz znajduje się wyżej nad Ogłoszeniami bez wyróżnienia, które są uporządkowane w kolejności dodania, od najnowszego; kolejnośc Ogłoszeń Usługobiorca może zmienić za pomocą inputa z sortowaniem;
 • Promowanie Ogłoszenia – dodatkowa płatna opcja, w ramach której domyślnie Ogłoszenie będzie wyświetlane na stronie głównej; Ogłoszenia będą tamże rotowane każdorazowo po odświeżeniu strony; 10) Przedmiot – pojazd, który jest przedmiotem Ogłoszenia sporządzanego przez Usługobiorcę;
 • Przedmiot – pojazd, który jest przedmiotem Ogłoszenia sporządzanego przez Usługobiorcę
 • Odświeżanie Ogłoszenia – dodatkowa płatna opcja, w ramach której Ogłoszenie trafia na początek listy ogłoszeń niepromowanych, a samo ogłoszenie zostaje przedłużone; odświeżeniu podlegają tylko Ogłoszenia niepromowane i niewyróżnione;
 • Usługi – wszelkie czynności dokonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod adresem elektronicznym,
 • Cennik – zestawienie opłat ustalonych przez Usługodawcę, a ponoszonych przez Usługobiorcę za Usługi
 • GLK – punkty gluk, stanowiące wirtualne fundusze, przypisane do Konta Usługobiorcy, umożliwiające Usługobiorcy uiszczenie opłat za Usługi, 1 GLK = 1 PLN
 • Formularz kontaktowy – dokument w formie elektronicznej wypełniany przez Usługobiorcę zamieszczony w witrynie internetowej, umożliwiający kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą,
 • Konto - indywidualne konto internetowe Usługobiorcy,
 • Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

3. Postanowienia ogólne

 1. Platformą utworzoną celem umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest strona internetowa gluk.pl
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Treści prezentowane na platformie internetowej pod adresem gluk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poza wyraźnie wskazanymi.
 4. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia Konta i może odbywać się w sposób anonimowy.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to jest regulowany w odrębnym dokumencie.
 6. Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Indywidualne Konto

 1. W celu opublikowania Ogłoszenia, Usługobiorca jest zobowiązany założyć Konto.
 2. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca powinien obligatoryjnie:
  • wypełnić formularz, podając swoje login, adres e – mail, numer telefonu (opcjonalnie), oraz wpisać hasło,
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  • zatwierdzić podane dane, poprzez utworzony w tym celu odnośnik.
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza wraz z Danymi Logowania stanowi zawarcie umowy o świaczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Po przesłaniu formularza, Usługobiorca, na podany przy Rejestracji adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta.
 5. Posiadanie Konta umożliwia:
  • sporządzenie i opublikowanie Ogłoszenia;
  • zarządzenie opublikowanym Ogłoszeniem;
  • zarządzanie płatnościami i fakturami związanymi z Usługami;
  • dokupienie GLK;
  • edytowanie danych dotyczących Usługobiorcy w wybranym momencie;
  • wysyłanie i odbieranie wiadomości od innych Usługobiorców;
  • zamówienie Usług, w szczególności wyróżnienia, promowania lub odświeżenia Ogłoszenia.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę.
 7. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego wypowiedzenia, poprzez wystosowanie oświadczenia w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres, w którym zgłasza chęć usunięcia Konta.
 8. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 - dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł. Jednakże Strony mogą tą kwestie uregulować odmiennie.
 10. Po utworzeniu Konta, Usługobiorca loguje się do niego poprzez adres e – mail oraz nadane hasło.
 11. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania Konta, jak również danych służących logowaniu osobom trzecim, oraz do podejmowania środków bezpieczeństwa zapobiegających zapoznaniu się z nimi przez osoby nieupoważnione.
 12. W ramach platformy utworzonej przez Usługodawcę, Usługobiorca nie może
  • publikować treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dobre obyczaje;
  • pobierać zdjęć z platfomy internetowej, które nie są jego własnością
  • wykorzystywać cudzych zdjęć w stworzonych przez siebie Ogłoszeniach;
  • umieszczać Ogłoszenia pojazów niebędących jego własnością;
  • podawać informacji niepolegających na prawdzie;
  • używać wulgryzmów;
  • zaniżać cen Ogłoszeń;
  • dodawać w Ogłoszeniu odnośników do serwisów zewnętrznych
  • wykorzystywać Konta do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do rozsyłania spamu czy prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od aktywności, która może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie usług dostarczanych przez Usługodawcę.

5. Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem strony internetowej, następujące Usługi:
  • a) zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej,
  • b) umożliwia założenie i dostęp do Konta oraz udostępnia funkcjonalności związane z posiadaniem Konta;
  • c) umożliwia opublikowanie Ogłoszenia w przedmiocie długoterminowego lub krótkoterminowego wynajmu pojazdu
  • d) umożliwia zadanie zapytania Usługodawcy lub złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 2. W celu skorzystania z dostępnych Uslug, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w najnowszej, dostępnej wersji.
 3. Strona internetowa jest przystosowana do wyświetlania również na urządzeniach przenośnych (w szczególności smartfon, tablet), jeżeli Usługobiorca spełnia warunki określone w ust. 2.
 4. Usługi wskazane w §5 są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolnosć do czynności prawnych.
 5. Szczegółowe informacje w przedmiocie promocji lub innego rodzaju benefitów, z których może skorzystać Usługobiorca w ramach strony internetowej, Usługodawca zamieszcza pod adresem www.gluk.pl lub na prowadzonym przez siebie profilu w mediach społecznościowych.

6. Zapytania, uwagi, reklamacje

 1. Usługobiorca może zgłaszać zapytania, uwagi dotyczące funkcjonowania platformy internetowej, jak również reklamacje związane z świadczonymi usługami.
 2. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje za pośrednictwem:
  • Formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: www.gluk.pl/kontakt
  • Mailowo, na adres: kontakt@gluk.pl
 3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, na podany adres kontaktowy Usługobiorcy.
 4. Termin na ustosunkowanie się wynosi 14 dni, liczony od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji lub zapytania zawierającego treści wulgarne lub obrażliwe wobec Usługodawcy.
 6. Reklamacja w szczególności zawiera: dane reklamującego Usługobiorcy, wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, wysuwane żądanie w związku ze składaną reklamacją.
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy oznacza uznanie reklamacji.
 9. Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Usługobiorca.
 10. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
  • okoliczności związane z nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub naprawami serwisowymi,
  • działania podmiotów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
 11. Usługobiorca może kontaktować się w sprawach bieżacych z Usługodawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@gluk.pl

7. Ogłoszenia

 1. Treść ogłoszenia we własnym zakresie ustala Usługobiorca, stosując się do przepisów prawa powszechnie obowiazującego, dobrych obyczajów i Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogłoszenia, w tym zmiany jego kategorii w przypadku stwierdzenia niezgodnosci Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie informuje Usługobiorcę.
 2. Ogłoszenie przez cały okres jego trwania może dotyczyć wyłącznie jednego Przedmiotu.
 3. Ogłoszenie musi zawierać:
  • Dokładny opis Przedmiotu;
  • Cenę brutto najmu Przedmiotu, uwzględniającą wszelkie koszty, które musi ponieść Najemca w związku z najmem;
  • Prawidłową kategorię Ogłoszenia;
  • Lokalizację Ogłoszenia, wybraną z bazy GUS wyświetlaną przez Usługodawcę
  • Fotografie (od 1 do 8), na których znajmować się może wyłącznie Przedmiot.
 4. Aby umieścić Ogłoszenie, Usługobiorca powinien:
  • Wypełnić formularz udostępniony przez Usługodawcę, podając informacje wskazane w ust. 3,
  • Jeżeli Ogłoszenie jest odpłatne, dokonać płatności za pośrednictwem GLK, zgromadzonych na Koncie Usługobiorcy, w sposób wskazany w poniższych ustępach.
 5. Aktywacja Ogłoszenia następuje z chwilą jego stworzenia.
 6. Ogłoszenie jest aktywne 90 dni od dnia jego aktywacji, po czym następuje jego dezaktywacja. Usługobiorca ma możliwośc przedłużenia aktywosci Ogłoszenia na warunkach wskazanych powyżej.
 7. W przypadku wcześniejszego usunięcia Ogłoszenia, z jakichkolwiek przyczyn, opłata pobrana za aktywowanie Ogłoszenia nie będzie zwrócona.
 8. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do umieszczania Ogłoszenia, w okresie jego aktywności, w mediach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę.
 9. Dokonanie czynności wskazanych w ust.4 oraz otrzymanie przez Usługobiorcę wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Ogłoszenia powoduje zawarcie między Usługobiorcą, a Usługodawcą umowy w przedmiocie aktywowania Ogłoszenia.
 10. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 9 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zweryfikowania statusu Usługobiorcy i odmowy uznania go jako Konsumenta, w szczególności jeśli po analizie umieszczanych Ogłoszeń okaże się, że mają one związek z prowadzoną przez Usługobiorcę działalnoscią gospodarczą lub zawodową.
 12. Usługobiorca ma możliwość wyróżnienia, promowania lub odświeżenia Ogłoszenia, za dodatkową opłatą, w niżej wskazany sposób.
 13. Usługobiorca klika odpowiednio w przycisk „wyróżnij ogłoszenie”, „promuj ogłoszenie” lub „odśwież ogłoszenie”. Usługobiorca uzyskuje podgląd do wirtualnych funduszy i ilości GLK, jaka zostanie pobrana za wyróżnienie, promowanie lub odświeżenie.
 14. Jeśli Usługobiorca posiada wystarczającą ilość GLK, klika przycisk „Akceptuj”.
 15. Jeżeli Usługobiorca nie posiadaja GLK w ilości wystarczającej do wyróżnienia promowania lub odświeżenia Ogłoszenia, Usługobiorca w celu doładowania wirtualnych funduszy zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu w celu dokonania przelewu.
 16. Po dokonaniu powyższej operacji, Usługobiorca jest przekierowany z powrotem na platformę internetową. Po pomyślnej weyfikacji płatności, Usługodawca dodaje odpowiednią liczbę GLK do wirtualnych funduszy Usługobiorcy. Jeżeli wówczas Usługobiorca posiada wystarczającą ilość GLK, klika przycisk „Akceptuj”, po czym następuje wyróżnienie promowanie lub odświeżenie Ogłoszenia.
 17. Skuteczne Wyróżnienie lub Promowanie Ogłoszenia przedłuża okres aktywności Ogłoszenia o kolejne 90 dni.
 18. Cennik Usług kazdorazowo dostępny jest na platformie internetowej Usłogodawcy. Usługobiorca, przed skorzystaniem z Usług, zobowiązany jest zapoznać się z aktualną wersją Cennika.
 19. Usługodawca wystawia fakturę VAT za Usługi świadczone w ramach platftomy internetowej. Faktury są wysyłane drogą elektroniczną z następującego adresu e-mail: faktury@gluk.pl.
 20. Usługodawca wystawi korektę faktury VAT, jeśli będzie to konieczne ze względu na uwarunkowania faktyczne lub zmianę obowiązujących przepisów, o czym niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę. Korekta faktury VAT nie wymaga akceptacji Usługobiorcy.

8. Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej pod adresem www.glul.pl
 2. Usługodawca udostępnia swój adres – email do korespondencji z Usługobiorcą, a także dane teeladresowe na stronie internetowej.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi wskazane w §5 Regulaminu.
 4. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
 5. Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę zapytanie oraz reklamacje.

9. Odpowiedzialność

 1. Jeżeli działania Usługobiorcy naruszają przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu lub dobre obyczaje, Usługodawca jest uprawniony:
  • żądać od Usługobiorcy przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej tożsamość;
  • żądać od Usługobiorcy potwierdzenia uregulowania płatności względem Usługodawcy;
  • zawiesić Konto Usługobiorcy, w tym dezaktywować Ogłoszenie do czasu uregulowania płatności względem Usługodawcy;
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Usługobiorcę wszelkich umów zawartych z osobami trzecimi w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań, które stanowią naruszenie treści Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za stan posiadania, stan techniczny, stan użytkowy Przedmiotów oraz prawdziwość informacji wskazywanych w Ogłoszeniu, jak również za zdolność majątkową Usługobiorcy.
 4. W stosunku do Usługobiorcy, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Ewentualny brak zainteresowanie Ogłoszeniem;
  • Niewykonywaniem przez Usługobiorcę obowiazków wynikających z rękojmi luh udzielonej gwarancji;
  • Przebieg transakcji między Usługobiorcami,
  • Siłę wyższą;
  • Funkcjonowanie systemów lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy

10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy, jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca przekazuje swoje dane osobowe podmiotowi wskazanemu w §1.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu założenia Konta, opublikowania Ogłoszenia, , świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
 4. Dane są przetwarzane oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie zawartej umowy, obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie uzasadnionego celu Administratora.
 5. Usługodawca przetwarza dane podane przez Usługobiorcę tj. imię i nazwisko, firma NIP, dane teleadresowe i adresowe, numer telefonu, numer konta, adres IP, treść zapytania/reklamacji/uwag, a także inne identyfikatory oraz informacje gromadzone poprzez pliki cookies. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są widoczne tylko dla osób uprawnionych.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: biuro@gluk.pl
 7. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Usługobiorca podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia założenie Konta, opublikowanie Ogłoszenia, lub skorzystanie z innych funkcjonalności gwarantowanych przez Usługodawcę
 9. W przedmiocie przetwarzania danych osobowych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy kontakt drogą elektroniczną pod adresem: biuro@gluk.pl
 10. Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone Usługodawcy.
 11. Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym.
 12. Usługobiorca może również żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw.
 13. Usługodawca gwarantuje możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, w szczególności, gdy Usługobiorca nie uregulował wszystkich należności lub naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę.
 14. Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości o określonej treści na adres elektroniczny Usługodawcy.
 15. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 16. Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych.
 17. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorcy podmiotom pozostającym w ścisłej współpracy ze Usługodawcą, w szczególności dostawcom usług informatycznych, usług płatniczych bankom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe.

11. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej, poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie nowych postanowień Regulaminu oraz postanowień ulegających zmianie.
 4. Usługobiorca zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości o treści wskazanej w ust. 3.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Oświadczenie o braku zgody na treść Regulaminu poczytuje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych faktów następstwa.
 8. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy, których realizację rozpoczęto przed dokonaniem zmiany.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem, w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Usługodawcą.
gluk

Czym jest Gluk?

Gluk to ogólnopolski serwis, który tworzony jest z myślą o promowaniu w całym kraju oraz poza jego granicami wypożyczania pojazdów zarówno przez firmy, jak i osoby fizyczne.

To łatwy i szybki sposób na przedstawienie swojej oferty wypożyczenia samochodu dla innych, aby rozwinąć swoją dodatkową gałąź finansową.

Załóż konto i zacznij zarabiać na swoim samochodzie

Dołącz do nas